LEDELSE I KLASSEROMMET

Etterutdanningskurs for lærere og pedagoger.

Regjeringen har i flere dokumenter og gjennom ulike tiltak framhevet betydningen av ledelse på alle nivåer i skolen. Departementet vil i meldingen(St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen, St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring og opplæringsloven § 13 – 10) understreke skoleledelsens og klasseledelsens vilkår særskilt, og gi en beskrivelse av den pågående profesjonaliseringen av skoleledelse i Norge med den rektorutdanningen som er startet opp.

Kvalitet i opplæringen forutsetter ledelseskompetanse på alle nivåer. Samspillet mellom elev og lærer skiller seg fra samspill og samarbeid mellom lærere og mellom lærere og skoleledelse. Ledelse i klasserommet, ledelse i skolen og styring av utdanning fra kommunalt nivå skal støtte opp om den enkelte elevs læring og realisere målene for grunnopplæringen. Læringsplakaten sier også at skolen skal

stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse (Oppl.l. kap. 10)

bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læreplanverkets generelle del)

sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a)

KURSET ”LEDELSE I KLASSEROMMET ” BYGGER PÅ FØLGENDE PRINSIPPER – ”TRYGGE LÆRERE – TRYGGE OMGIVELSER – TRYGGE ELEVER”

Kurset bygger på erfaring og kunnskap innen Nevro Lingvistisk programmering/Psykologi. (NLP). I den pedagogiske delen har de mest anerkjente pedagoger rundt om i verden anvendt NLP prinsippene og forståelsen om hvordan vi oppfatter informasjon/kunnskap og læring samt hvordan dette brukes på en kreativ og utviklende måte på alle nivåer i skolen . Kurset baseres på kognitive metoder for læringsprinsipper.

Kurset tar for seg disse temaer.

  1. ) Strategier for å skape trygghet og basis for god læring
  2. ) Strategier for å få informasjon om hver enkelt elevs læringsstrategi- læringsstil
  3. ) Strategier for å kommunisere effektivt og løsningsorienter
  4. ) Strategier for å øke motivasjon og rask innlæring -kreativitetsarbeid
  5. ) Strategier for praktisk og mentalt forberedelse til undervisning
  6. ) Fokus på fleksibilitet og positive holdninger – gjennom bruk av tillititsfull kommunikasjon
  7. ) Gruppeledelesestrategi – kommunikasjonsteknikker for bruk i grupper
  8. ) Utvikle robuste, varige og praktiske ferdigheter for stresshåndtering/konflikthåntering
  9. ) Sette klare kunnskapsmål.

Praktisk info:

Kurset går over 2 + 1 dager.
1. samling = 2 dager
2. samling = 1 dag Evalueringssamling med påbygning ca 6 mnd etter kursstart . Alle dager starter : kl 09.00 – 16.00

Kurset gjennomføres med forelesning og praktisk trening i å anvende ulike verktøy for å kvalitetssikre både det faglige og psykososiale miljøet i klassen.
Maks antall pr kurs er 20 deltagere. Kurset kan bestilles av hver enkelt institusjon både nasjonalt regionalt og lokalt
Det er også utviklet et kurskompendium for etterbruk.

Svein M. Kaurin har over 22 års erfaring som lærer i den offentlige skolen er forfatter og tilrettelegger av kurset. Han er internasjonalt sertifisert som NLP trener/instruktør og jobber daglig i Kompetansesenteret for NLP i Tromsø.

Gjennom sitt daglig virke underviser og trener han ledere både fra næringsliv og det offentlige innenfor feltet human resources.