Hva er NLP – «Nevro Lingvistisk Programmering og Psykologi»

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og Psykologi er et av de kraftigste verktøyene for personlig endring og vekst. Teknikkene brukes av millioner av mennesker over hele verden.

Kort forklart - definisjonen på NLP

«Nevro Lingvistisk Programmering og Psykologi» – er det mulig å gi en enkel forklaring på hva som gjemmer seg bak dette ikke akkurat selvforklarende begrepet? Forkortelsen NLP gjør det ikke akkurat enklere.

Om NLP selv kunne snakke ville du bli spurt:

  • Hva er årsaken til at jeg tenker som jeg tenker?
  • Hva er årsaken til at jeg sier som jeg sier?
  • Hva er årsaken til at jeg gjør som jeg gjør?

Å oppnå varig endring av gamle vaner og atferd krever innsyn i nettopp disse spørsmålene. NLP representerer en systematisk måte å jobbe med disse spørsmålene på – nemlig å forstå de bakenforliggende årsakene til at vi tenker, sier og gjør som vi gjør.

For på en effektiv måte å kunne hjelpe andre mennesker eller meg selv å gjennomføre en ønsket, varig endring i vaner og atferd, så er det nødvendig med en systematisk tilnærming og praktiske verktøy i endringsarbeidet. Det er en helt naturlig forklaring på hvorfor vi mennesker ikke bare kan beslutte å endre våre vaner og vår atferd, men nesten alltid faller tilbake til gamle «synder» etter kort tid – det være seg et nyttårsforsett eller kanskje en blokkering som hindrer oss i å nå et mål på jobben. NLP er en praktisk verktøykasse med kognitiv metodikk som fungerer.

NLP er systematisert kunnskap om hvordan vi mennesker strukturerer vår tenking, følelser, språk og atferd for å realisere et ønsket resultat. Det er også en metodikk for å modellere eksepsjonelle prestasjoner av utøvere innen deres felt.

NLP kalles «The new science of personal achievement» – både for både personlig utvikling og suksess i næringsliv.

NLP begynte sitt liv som en modelleringsmetodikk. 

John Grinder og Richard Bandler begynte deres legendariske arbeid – som skulle bli til NLP – med å kartlegge atferdsmønstrene til genier som gestaltterapiens gründer Fritz Perls, familieterapeuten Virginia Satir og hypnoterapeuten Milton Erickson.

Fundamentalt for NLP er erkjennelsen av at vi mennesker etablerer helt personlige mentale kart av verden omkring oss. Disse kartene – såkalte mønstre – er en resultat av den måten som vi enkeltindivider filtrerer informasjonen, inntrykkene fra omgivelsene, basert på våre erfaringer i livet. NLP-metodikken er et kraftfullt virkemiddel til å hjelpe mennesker til nye veier i livet gjennom å forandre deres interne kart av omgivelsene. Hensikten er å møte omverdenen på en måte som er konstruktiv og fremmende for det vi ønsker å oppnå.
NLP bygger på en fundamental erkjennelse av at objektive tilstander og situasjonsbeskrivelser i ikke eksisterer. Alt er subjektive opplevelser basert på den enkeltes «bilde av verden» – altså basert på tidligere erfaringer. NLP kaller dette vårt representasjonssystem.

Nevro

Vi mennesker tar inn omgivelsene gjennom sanseinntrykk, som jo bekjent er visuelt (se), auditivt (høre), kinestetisk (føle), gustatorisk (lukte) og olfaktorisk (smake). Gjennom de fem sansene tar hjernen imot en representasjon av disse sanseinntrykkene. Bearbeidelsen av de kolossale mengdene av sanseinntrykk skjer gjennom det vi kaller vårt personlige filter. Vårt første mentale kart består således av de «interne bildene» som filtrene skaper av sanseinntrykkene. Dette kartet kaller vi i NLP for «First Access».

Lingvistisk

I hjernen setter vi ubevisst «ord» på de filtrerte sanseinntrykkene. Man kaller dette å kodifisere inntrykkene ved å sammenlikne strømmen av sanseinntrykk i nuet med hjernens kolossale arkiv av tidligere sanseinntrykk. Våre erfaringer setter en merkelapp på sanseinntrykkene slik at det gir oss en personlig mening. Ulike personer har ulike erfaringer og dermed ulike filtre som gir to personer i samme situasjon en ulik representasjon av sanseinntrykkene og dermed ulik mening. Vårt andre mentale kart består av å relatere de filtrerte sanseinntrykkene til ord og begreper (derav begrepet «lingvistisk»). Dette kartet kaller NLP for «Lingvistisk representasjon».

Programmering

Vår underbevissthet forholder seg til våre to mentale kart (som nevnt ovenfor). Når hjernen prosesserer de filtrerte sanseinntrykkene (Nevro) med våre erfaringer (Lingvistisk) utløser dette en reaksjon hos oss, nemlig vår atferd.

Årsaken til at vi reagerer som vi gjør i ulike situasjoner, og at personer reagerer ulikt på samme stimuli, finnes altså i våre to mentale kart som er helt unike for den enkelte.

Vi vil typisk reagere likt hver gang vi møter de samme stimuli fra omgivelsene. NLP beskriver dette som at underbevisstheten er programmert til å reagere slik.

Hvordan og hvor kan du bruke NLP?

NLP har et stort og bredspektret område for praktisk bruk i næringslivet (f.eks. ledelse, personal, salg, rådgivning), organisasjonsarbeid, HMS, opplæring, jus, medisin, helse, landbruk, skrivearbeid, kunstverk, idrett, foreldreomsorg, hobbyer og personlig vekst – hvor som helst der mellommenneskelig kommunikasjon og utmerkelse er viktig. Jo mer interessert du er i kommunikasjon, personlig effektivitet og utvikling – jo mer har NLP å tilby deg.

Enhver NLP-teknikk inneholder strategier for forandring og nye atferdsmønstre. NLP svarer fantastisk godt til dagens utvikling, hvor kravene til oss som mennesker – både privat og arbeidsmessig – blir større og større. NLP i dag er ikke hva det var i går – og i morgen er det ikke hva det er i dag. Det er en estetisk kunnskap i stadig utvikling, som gjør det mulig for individer å ta avgjørelser, som igjen muliggjør fenomenale positive forandringer, som i sin tur lover en fremtid med utallige muligheter.